Kapitulli 11: Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

Kapitulli 11: Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

Foto nga freepik - www.freepik.com

Acquis i bujqësisë dhe zhvillimit rural synon të mundësojë funksionimin e Politikës së Përbashkët të Bujqësisë të BE (CAP). Acquis rregullon kryesisht ndihmat e dhëna për fermerët dhe aktorët e tjerë (p.sh. përpunuesit) në bujqësi, kuotat e prodhimit për produkte të caktuara, kufizimet dhe tarifat e importit , si dhe përfshin masa për plotësimin e nevojave të komunitetit bujqësor dhe rural me më pak nivel të ardhurash dhe diversifikimin e të ardhurave të tyre. Kërkohet gjithashtu ngritja e sistemeve të menaxhimit dhe të cilësisë, siç ngritja e një agjencie pagesash dhe sistemi i integruar i administrimit dhe kontrollit (IACS), si dhe kapacitet e tjera për të zbatuar masat e zhvillimit rural. Ky kapitull mbulon një numër të madh rregullash detyruese, shumë prej të cilave janë të zbatueshme drejtpërdrejt. Zbatimi i duhur i këtyre rregullave dhe vënia në fuqi dhe kontrolli i tyre me efektivitet nga një administratë publike efikase janë thelbësore për funksionimin e CAP. Shtetet Anëtare duhet të jenë në gjendje të zbatojnë legjislacionin e BE-së për skemat e drejtpërdrejta të mbështetjes të fermave dhe të zbatojnë organizimin e tregut të përbashkët për produkte të ndryshme bujqësore.

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

02-05.12.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit