Kapitulli 12: Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Kapitulli 12: Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Foto nga nrd on Unsplash

Ky kapitull përfshin rregulla të hollësishme në fushën e sigurisëushqimit , vendosjen e rregullave për mbrojtjen e konsumatorit, higjenën dhe paraqitjen e produkteve ushqimore, kontrollet dhe mekanizmat për garantimin e sigurisë së ushqimit, etj. Ai gjithashtu përfshin aspektet e higjenës që lidhen me përpunimin dhe vendosjen në treg të produkteve ushqimore, veçanërisht të ushqimit me origjinë shtazore. Për më tepër, ky acquis rregullon tregtinë ndër-komunitare (brenda Bashkimit Evropian) të kafshëve të gjalla dhe produkteve shtazore, kontrollin e sëmundjeve të kafshëve dhe aspekte të tjera që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve. Në fushën e mbrojtjes së bimëve, acquis vendos rregulla gjithëpërfshirëse në lidhje me kontrollin e organizmave të dëmshëm ndaj bimëve dhe produkteve bimore, përdorimin e pasaportës së bimëve në tregtinë e bimëve të destinuara për mbjellje, procedurat për autorizimin e produkteve për mbrojtjen e bimëve, masat e karantinës, mbetjet e pesticideve të përdorura për prodhimin e bimëve, tregtimin dhe kualifikimin e farës dhe fidanëve.

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

18-22.02.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit