Kapitulli 4: Lëvizja e Lirë e Kapitalit

Kapitulli 4: Lëvizja e Lirë e Kapitalit

Foto nga by jcomp - www.freepik.com

Lëvizja e lirë e kapitalit përfaqëson lirinë e katërt themelore në bazë të themelimit të Bashkimit Evropian. Ajo zë një pozitë të rëndësishme në krijimin e një tregu financiar të hapur, të integruar, konkurrues dhe efektiv dhe krijimit të një strukture të shërbimeve financiare në Evropë. Shtetet Anëtare duhet të heqin, me disa përjashtime, të gjitha kufizimet në lëvizjen e kapitalit si brenda BE-së, ashtu edhe ndërmjet Shteteve Anëtare dhe vendeve të treta. Acquis në këtë kapitull përfshin edhe rregulla në lidhje me pagesa ndërkufitare dhe ekzekutimin e urdhrave të transferimit lidhur me letrat me vlerë. Acquis kërkon që bankat dhe operatorët e tjerë ekonomikë, veçanërisht kur kanë të bëjnë me mjete me vlerë të lartë dhe me transaksione të mëdha parash, të identifikojnë klientët dhe të raportojnë transaksione të caktuara në kuadër të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Në këtë kuptim, krijimi i kapaciteteve administrative dhe zbatuese efektive, përfshirë bashkëpunimin midis autoriteteve mbikëqyrëse, zbatimit të ligjit dhe prokurorisë bëhet thelbësore për të luftuar krimin financiar.

Institucioni lider për këtë kapitull

Banka e Shqipërisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

11.01.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit