Kapitulli 7: E Drejta e Pronësisë Intelektuale

Kapitulli 7: E Drejta e Pronësisë Intelektuale

Foto nga

Acquis mbi pronësinë intelektuale parashikon mbrojtjen e të drejtave të autorit dhe të drejtave të pronësisë industriale. Ai parashikon rregulla të harmonizuara për mbrojtjen ligjore të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to. Dispozita specifike zbatohen për mbrojtjen e bazave së të dhënave, programeve kompjuterike, topografive gjysmëpërçuese, transmetimit satelitor dhe ritransmetimit kabllor. Në fushën e të drejtave të pronësisë industriale, acquis përcakton rregulla të harmonizuara për mbrojtjen ligjore të markave tregtare dhe dizenjove. Dispozita të tjera zbatohen për shpikjet e bioteknologjike, për produktet farmaceutike dhe produktet për mbrojtjen e bimëve. Përveç kësaj, acquis përcakton një markë dhe dizenjo komunitare dhe parashikon rregulla të harmonizuara për zbatimin e të drejtave të autorit dhe të drejtave të pronësisë industriale.

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Financave dhe Economisë

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit