Chapter 27: Environment

Chapter 27: Environment

Foto nga Aaron Burden on Unsplash

Politika e mjedisit e BE-së synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin për gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme. Ajo bazohet në masat parandaluese, në parimin “ndotësi paguan” duke luftuar dëmtimin e mjedisit në burim, në përgjegjësinë e përbashkët and; integrimin e mbrojtjes së mjedisit në politikat e tjera të BE-së. Acquis përfshin mbi 200 akte kryesore ligjore që mbulojnë legjislacionin horizontal, cilësinë e ujit dhe ajrit, menaxhimin e mbetjeve, mbrojtjen e natyrës, kontrollin e ndotjes industriale and; menaxhimin e rreziqeve, kimikatet dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht ( OMGJ ), zhurmën and; pylltarinë. Respektimi i acquis në këtë fushë kërkon investime të konsiderueshme. Një administratë e fortë dhe e përgatitur në nivel kombëtar dhe lokal është e domosdoshme për zbatimin dhe vënien në fuqi të acquis në fushën e mjedisit.

Leading Institution for this chapter

Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Chapter Progress

Explanatory Screening Meeting

13-17.05.2019
Bruksel
Download the Agenda
Download the Presentations

Negotiations for this chapter will be opened after following the respective decision of the EU Council of Ministers.

This chapter will be closed upon the issuing of the closing report by the EC and approval by all member states. In any instance, until final closing of all 35 chapters, this chapter will be considered “provisionally closed”.

Negotiations Chapters

1

Free Movement of Goods

2

Free Movement of Workers

3

Right of Establishment and Freedom to Provide Services

4

Free Movement of Capital

5

Public Procurement

6

Company Law

7

Intellectual Property Law

8

Competition Policy

9

Financial Services

10

Information Society and Media

11

Agriculture and Rural Development

12

Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy

13

Fisheries

14

Transport Policy

15

Energy

16

Taxation

17

Economic and Monetary Policy

18

Statistics

19

Social Policy and Employment

20

Enterprise and Industrial Policy

21

Trans-European Networks

22

Regional Policy and Coordination of Structural Instruments

23

Judiciary and Fundamental Rights

24

Justice, Freedom and Security

25

Science and Research

26

Education and Culture

27

Environment

28

Customer and Health Protection

29

Customs Union

30

External Relations

31

Foreign, Security and Defence Policy

32

Financial Control

33

Financial and Budgetary Provisions

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Latest news