Chapter 29: Customs Union

Chapter 29: Customs Union

Foto nga

Acquis i bashkimit doganor përbëhet pothuajse ekskluzivisht nga legjislacion i cili është drejtpërdrejt i detyrueshëm për Shtetet Anëtare. Ai përfshin Kodin Doganor të BE-së dhe dispozitat e tij zbatuese, nomenklaturën e kombinuar, tarifën e përbashkët doganore and; dispozitat për klasifikimin e tarifave, lehtësimin e taksës doganore, pezullimet e detyrimeve and; kuotat e caktuara të tarifave, si dhe dispozita të tjera të tilla si ato për kontrollin doganor të mallrave të falsifikuara and; pirate, lëndët e para për prodhimin e drogave , eksportimin e mallrave kulturore si dhe për ndihmën e ndërsjellë administrative në çështjet doganore dhe të tranzitit. Shtetet Anëtare janë ato që mbikëqyrin zbatimin e përditshëm operacional të politikës doganore të BE-së. Ato mbledhin taksat doganore, taksat e akcizës dhe tatimin mbi vlerën e shtuar për produktet e importuara nga vendet e treta dhe kujdesen të respektojnë kuotat e importit dhe kufizimet e tjera.

Leading Institution for this chapter

Ministry of Finance and Economy

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Chapter Progress

Explanatory Screening Meeting

23-24.09.2019
Bruksel
Download the Agenda
Download the Presentations

Negotiations for this chapter will be opened after following the respective decision of the EU Council of Ministers.

This chapter will be closed upon the issuing of the closing report by the EC and approval by all member states. In any instance, until final closing of all 35 chapters, this chapter will be considered “provisionally closed”.

Negotiations Chapters

1

Free Movement of Goods

2

Free Movement of Workers

3

Right of Establishment and Freedom to Provide Services

4

Free Movement of Capital

5

Public Procurement

6

Company Law

7

Intellectual Property Law

8

Competition Policy

9

Financial Services

10

Information Society and Media

11

Agriculture and Rural Development

12

Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy

13

Fisheries

14

Transport Policy

15

Energy

16

Taxation

17

Economic and Monetary Policy

18

Statistics

19

Social Policy and Employment

20

Enterprise and Industrial Policy

21

Trans-European Networks

22

Regional Policy and Coordination of Structural Instruments

23

Judiciary and Fundamental Rights

24

Justice, Freedom and Security

25

Science and Research

26

Education and Culture

27

Environment

28

Customer and Health Protection

29

Customs Union

30

External Relations

31

Foreign, Security and Defence Policy

32

Financial Control

33

Financial and Budgetary Provisions

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Latest news