Kapitulli 15: Energjia

Kapitulli 15: Energjia

Foto nga Appolinary Kalashnikova on Unsplash

Acquis i kapitullit të energjisë përqendrohet kryesisht në tregun e brendshëm të energjisë (tregjet e energjisë elektrike dhe gazit natyror, përfshirë sektorin e qymyrit), efikasitetin e energjisë, burimet e energjisë së rinovueshme, sigurinë bërthamore, mbrojtjen nga rrezatimi dhe sigurinë e furnizimit me energji. Objektivat kryesore të kësaj fushe politike janë konkurrueshmëria, siguria e furnizimeve dhe qëndrueshmëria. Sipas legjislacionit të BE-së në sektorin e energjisë, zbatohen rregulla të përbashkëta për qasjen në treg, për organizimin, funksionimin e tregut, procedurat e tenderit dhe metodat e autorizimit, ndërsa për të adresuar sfidat e ndryshimeve klimatike ekziston një komponent kyç i politikave energjetike të BE-së që zhvillon politika të energjisë  së qëndrueshme (siç është Kuadri 2030 për Klimën dhe Politikat e Energjisë).

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

26-27.03.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit