Kreu

Anëtarësimi në BE

 

Historiku   >

Historiku i Marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian- Datat dhe momentet historike

 

Plani i Integrimit   >

Plani Kombëtar për Integrimin Evropian (PKIE) ndër vite dhe raportet e monitorimit

 

Dokumente   >

Programet dhe strategjitë për integrim, raportet e Komisionit të BE, marrëveshjet Shqipëri-BE etj.

 

Negociatat e Anëtarësimit    >

Negociatat e anëtarësimit me BE- historiku, strukturat, statusi i negociatave etj.

 

Takime të përbashkëta   >

Takime të përbashkëta institucionale Shqipëri-BE, historiku dhe datat kyçe

 

Ligje dhe institucione   >

Kuadri ligjor dhe institucional- ligje dhe akte të tjera, institucionet dhe strukturat e integrimit

 

Përkthimi    >

Përkthimi i legjislacionit – aktet ndër vite, ALTERM, manual dhe broshura

 

Mbështetja Teknike    >

Mbështetja e huaj për integrim në BE- SMEI II, SMEI III, SMEI IV, GIZ e të tjerë

 

Publikime    >

Traktate, ABC e Legjislacionit të BE, Shpjegimi i MSA, Fletëpalosje, Broshura etj.

Mbështetja e BE-së

 

Historiku    >

Format e asistencës financiare të BE sipas periudhave, programet CARDS, IPA etj.

 

 

IPA    >

IPA – një mekanizëm i krijuar nga BE për t’i ofruar ndihmë Ballkanit Perëndimor dhe Turqisë, në procesin e tyre të anëtarësimit në BE.

 

Bashkëpunimi Territorial    >

Bashkëpunimi territorial – një nga 5 fushat e politikave të Instrumentit IPA, konkretizuar nëpërmjet pjesëmarrjes në programet e financuara nga BE

 

Dokumente Strategjikë    >

Strategjia e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit, dokumente strategjike kombëtare dhe me shumë vende

 

Baza Ligjore    >

Dokumente Ligjore dhe Marrëveshjet e rëndësishme për Programet e Bashkëpunimit Territorial, Marrëveshje kuadër, Rregullorja e IPA II etj

 

Mbështetje Teknike    >

Mbështetje teknike për MEPJ dhe institucionet të tjera, mbështetje për programet e Bashkëpunimit Territorial etj.

Lajmet e fundit