Kapitulli 26: Arsimi dhe Kultura

Kapitulli 26: Arsimi dhe Kultura

Foto nga pressfoto - www.freepik.com

Edukimi, rinia, sportet dhe politikat kulturore janë kryesisht kompetencë e Shteteve Anëtare, ndërsa BE synon të promovojë bashkëpunim brenda kornizës së politikave të përbashkëta si rritja e cilësisë së arsimit, garantimi i arsimit, punësimi, dialogu kulturor, ruajtja e pasurisë kulturore, trashëgimia e përbashkët kulturore dhe të forcojë e mbështesë aktivitetet e bashkëpunimit midis Shteteve Anëtare. Kuadri i bashkëpunimit për politikat arsimore dhe trajnimet synon të përafrojë politikat kombëtare dhe arritjen e objektivave të përbashkëta përmes një metode të hapur të koordinimit, e cila solli programin ” Edukimi dhe Trajnimi 2010 “, i cili integron të gjitha iniciativat në fushat e arsimit dhe trajnimit në nivel evropian.

Sa i përket diversitetit kulturor, Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë që angazhimet e tyre ndërkombëtare të mundësojnë ruajtjen dhe promovimin e diversitetit kulturor. Shtetet Anëtare duhet të kenë një kuadër ligjor, administrativ dhe financiar, si dhe kapacitetet e nevojshme zbatuese për të siguruar një menaxhim të mirë financiar të programeve të Bashkimit për arsimin, trajnimin dhe rininë (aktualisht programet Leonardo da Vinci, Sokrat, Rinia).

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

11.03.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit