Misioni i Shqipërisë në BE

Misioni i Shqipërisë në BE

Misioni i Përhershëm i Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian është përgjegjës për mbështetjen për komunikimin diplomatik dhe teknik me institucionet e Bashkimit Evropian dhe me shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe për organizimin e agjendës së takimeve dhe shkëmbimit të qëndrimeve përkatëse të palëve për çështjet e diskutuara në kuadër të negociatave për çdo kapitull të acquis të Bashkimit Evropian.