Komiteti Teknik i Grupeve Ndërinstitucionale të Punës

Komiteti Teknik i Grupeve Ndërinstitucionale të Punës

Komiteti Teknik i Grupeve Ndërinstitucionale të Punës për Integrimin Evropian ka si qëllim të drejtojë, vlerësojë, monitorojë dhe koordinojë realizimin e angazhimeve të Grupeve Ndërinstitucionale të Punës për Integrimin Evropian, për çështje teknike specifike që lindin në kuadër të:

negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian;

zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit;
 

adoptimit të së drejtës së Bashkimit Evropian në kuadrin e së drejtës vendase;

të asistencës teknike të ndihmës së Bashkimit Evropian apo donatorëve të tjerë për Shqipërinë, në kuadër të procesit të anëtarësimit në Bashkimin Evropian.Komiteti Teknik përbëhet nga:

Zëvendësministri përgjegjës për Integrimin Evropian në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në funksionin e Kryetarit;

Kryetarët e Grupeve Ndërinstitucionale të Punës, në funksionin e anëtarëve.

Sekretariati për Integrimin Evropian i siguron mbështetje teknike dhe administrative Komitetit Teknik, për zhvillimin e veprimtarisë të tij.