Kapitulli 10: Shoqëria e Informacionit dhe Media

Kapitulli 10: Shoqëria e Informacionit dhe Media

Foto nga jcomp - www.freepik.com

Qëllimi i acquis që ka të bëjë me shoqërinë e informacionit dhe median është të sigurojë liberalizimin e shërbimeve dhe rrjeteve të komunikimit elektronik e të eliminojë pengesat për funksionimin efektiv të tregut të vetëm, të promovojë konkurrencën, të ruajë interesat e konsumatorit në këtë sektor dhe të krijojë shërbime moderne të disponueshme në mënyrë universale. Acquis gjithashtu synon të sigurojë lëvizjen e lirë të shërbimeve të mediave audio-vizive brenda BE-së, duke krijuar kështu një kuadër rregullator transparent, të parashikueshëm dhe efektiv për transmetimin publik dhe privat në përputhje me standardet evropiane. Acquis kërkon gjithashtu kapacitete për të marrë pjesë në programet e Bashkimit siç Media Plus dhe Trajnimi i Mediave .

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

20-21.11.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit