Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

Kapitulli 23: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

Foto nga

Ky kapitull përfshin fushën e gjyqësorit, anti-korrupsionin, të drejtat themelore dhe të drejtat e shtetasve të BE-së. Acquis synon të ruajë dhe të zhvillojë më tej Bashkimin si një zonë të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë, duke kërkuar kështu krijimin e një gjyqësori të pavarur, të paanshëm dhe efikas. Acquis përcakton standarde të larta të gjykimit për të garantuar sundimin e ligjit, duke siguruar gjithashtu garanci për një proces të rregullt ligjor. Shtetet Anëtare dhe vendet aderuese duhet të angazhohen gjithashtu për të eleminuar ndikimet e jashtme mbi gjyqësorin dhe të sigurojnë burime adekuate financiare dhe trajnime për funksionimin e duhur të këtij të fundit.

Po ashtu, Shtetet Anëtare dhe vendet aderuese duhet të luftojnë në mënyrë efektive korrupsionin, pasi ai paraqet një kërcënim për stabilitetin e institucioneve demokratike dhe sundimin e ligjit. Kërkohet një kuadër solid ligjor dhe institucione të besueshme për të mbështetur një politikë koherente për parandalimin dhe shmangien e korrupsionit. Shtetet Anëtare duhet të respektojnë të drejtat themelore dhe të drejtat e shtetasve të BE-së, të garantuara nga acquis dhe nga Karta e të Drejtave Themelore.

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Drejtësisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

27-28.09.2018
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit