Baza ligjore

Baza Ligjore

Baza Ligjore

Marrëveshjet e Financimit: Për secilin Program të Bashkëpunimit Territorial nënshkruhet Marrëveshja përkatëse e Financimit mes Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, si edhe shtetit tjetër pjesëmarrës (në rastin e Programeve mes Shqipërisë dhe një vendi tjetër jo-anëtar të BE). Në rastin e Programeve me vende anëtare të BE, Marrëveshja e Financimit është shumëvjeçare dhe nënshkruhet mes Shqipërisë, KE dhe Autoritetit Menaxhues të Programit.   


Programi Shqipëri-Kosovë 2014-2020 

Shkarko Ligji nr.61_2019_Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Shqipëri-Kosovë_alokimet 2017

Shkarko VKM nr. 249_2017_Për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA BNK Shqipëri-Kosovë_alokimet 2016

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Shqipëri-Kosovë_alokimet 2016

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Shqipëri-Kosovë_alokimet 2017

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Shqipëri-Kosovë_alokimet 2018

 

Programi Mali Zi-Shqipëri 2014-2020

Shkarko Ligji nr.21_2019_Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2017

Shkarko Ligj nr.78_2018_Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2016

Shkarko Ligji nr.31_2016_Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2015

Shkarko VKM nr. 839_2019_Për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA BNK Mali Zi-Shqiperi_alokimet 2018

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2014

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2015

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2016

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Mali i Zi-Shqipëri_alokimet 2017

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Mali Zi-Shqipëri_alokimet 2018

Programi Maqedonia e Veriut-Shqiperi 2014-2020

Shkarko Ligj nr.92_2018 _Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2017

Shkarko VKM nr. 341_2017_Për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2016

Shkarko VKM nr. 875_2019_Për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2018

Shkarko VKM nr. 1088_2015_Për miratimin në parim të Marrëveshjes së Financimit për Programin IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2014-2015

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta_Programi IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2014

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqiperi_alokimet 2015

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi IPA BNK Maqedonia e Veriut-Shqipëri_alokimet 2016

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi IPA BNK Maqedonia e Veriut- Shqipëri _alokimet 2017

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Vecanta_Programi IPA BNK Maqedonia e Veriut- Shqipëri _alokimet 2018

Programi Interreg IPA BNK Greqi-Shqiperi 2014-2020

Shkarko Ligj nr.137_2016_ Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Interreg IPA BNK Greqi- Shqipëri 2014-2020

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi Interreg IPA BNK Greqi- Shqipëri 2014-2020

 

Programi Interreg IPA BNK Itali-Shqiperi-Mali Zi 2014-2020

Shkarko Ligj nr.138_2016_ Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin Interreg IPA BNK Itali- Shqipëri -Mali Zi 2014-2020

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi Interreg IPA BNK Itali- Shqipëri -Mali Zi 2014-2020

 

Programi Interreg V-B Adriatik-Ionian ADRION 2014-2020

Shkarko VKM nr. 533_2017 _ Për miratimin në parim të Programit Interreg V-B Adriatiko-Jonian (Adrion) 2014-2020

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi Interreg V-B Adriatik-Ionian 2014-2020

 

Programi INTERREG V-B MESDHE (MED) 2014–2020

Shkarko Ligji nr.19_2018_ Për ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit për Programin INTERREG V-B MESDHE (MED) 2014–2020

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi Interreg V-B Mediterran (MED) 2014-2020

Programi Interreg IPA Ballkan-Med 2014-2020

Shkarko MARRËVESHJE FINANCIMI-Kushtet e Veçanta _Programi Interreg IPA Ballkan-Med 2014-2020

Marrëveshja Kuadër për rregullat e zbatimit të mbështetjes finaciare të BE-së për Shqipërinë

Shkarko Marreveshja Kuader_shqip.pdf

Shkarko VKM 541 18.06.2015 Per percaktimin e funksioneve, te pergjegjesive dhe te marredhenieve ndermjet autoriteteve dhe strukturave te menaxhimit indirekt te asistences se BE