Kapitulli 27: Mjedisi

Kapitulli 27: Mjedisi

Foto nga Aaron Burden on Unsplash

Politika e mjedisit e BE-së synon të promovojë zhvillimin e qëndrueshëm dhe të mbrojë mjedisin për gjeneratat e tanishme dhe të ardhshme. Ajo bazohet në masat parandaluese, në parimin “ndotësi paguan” duke luftuar dëmtimin e mjedisit në burim, në përgjegjësinë e përbashkët dhe integrimin e mbrojtjes së mjedisit në politikat e tjera të BE-së. Acquis përfshin mbi 200 akte kryesore ligjore që mbulojnë legjislacionin horizontal, cilësinë e ujit dhe ajrit, menaxhimin e mbetjeve, mbrojtjen e natyrës, kontrollin e ndotjes industriale dhe menaxhimin e rreziqeve, kimikatet dhe organizmat e modifikuar gjenetikisht ( OMGJ ), zhurmën dhe pylltarinë. Respektimi i acquis në këtë fushë kërkon investime të konsiderueshme. Një administratë e fortë dhe e përgatitur në nivel kombëtar dhe lokal është e domosdoshme për zbatimin dhe vënien në fuqi të acquis në fushën e mjedisit.

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

13-17.05.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit