Kapitulli 32: Kontrolli Financiar

Kapitulli 32: Kontrolli Financiar

Foto nga freepik - www.freepik.com

Acquis në këtë kapitull ka të bëjë me adoptimin e kuadrit dhe standardeve të njohura ndërkombëtarisht, si dhe praktikës së mirë të BE-së, mbi kontrollin e brendshëm financiar publik (PIFC), bazuar në parimin e përgjegjësisë së decentralizuar menaxheriale. PIFC duhet të aplikohet në të gjithë sektorin publik dhe të përfshijë kontrollin e brendshëm të menaxhimit financiar fondeve kombëtare dhe të BE-së. Në veçanti, acquis kërkon ekzistencën e sistemeve të menaxhimit efektiv dhe transparent, duke përfshirë marrëveshjet e përgjegjësisë për arritjen e objektivave, një kontroll të brendshëm të pavarur funksionalisht dhe strukturat organizative përkatëse, përfshirë koordinimin qendror të zhvillimit të PIFC-it në të gjithë sektorin publik.

Ky kapitull kërkon gjithashtu një organ auditues të jashtëm të pavarur nga ana institucionale, operacionale dhe financiare që zbaton mandatin e tij të auditimit në përputhje me standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Institucioneve të Larta të Auditimit ( INTOSAI ) dhe raporton në parlament për përdorimin e burimeve të sektorit publik. Për më tepër, ky kapitull përfshin edhe mbrojtjen e interesave financiare të BE-së kundër mashtrimit në menaxhimin e fondeve të BE-së dhe mbrojtjen e Euros nga falsifikimi .

Institucioni lider për këtë kapitull

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

06.12.2018
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit