Kapitulli 17: Politika Ekonomike dhe Monetare

Kapitulli 17: Politika Ekonomike dhe Monetare

Foto nga freepik - www.freepik.com

Acquis në fushën e politikës ekonomike dhe monetare përmban rregulla specifike që kërkojnë pavarësinë e bankave qendrore në Shtetet Anëtare, ndalimin e financimit të drejtpërdrejtë të sektorit publik nga bankat qendrore dhe ndalimin e aksesit të privilegjuar të sektorit publik në institucionet financiare.

Përafrimi me parimin e ekonomisë së tregut të hapur bazuar në konkurrencën e lirë, politikën e monedhës së vetme dhe objektivat e stabilizimit të çmimeve përbëjnë gjithashtu baza të këtij kapitulli. Kuadri për koordinim në fushën e politikës ekonomike dhe monetare vendoset nga Bashkimi Ekonomik dhe Monetar (EMU), i cili kërkon që Shtetet Anëtare të harmonizojnë gradualisht politikat e tyre ekonomike me ato të Bashkimit. Shtetet Anëtare i nënshtrohen gjithashtu Paktit të Stabilitetit dhe Rritjes sa i takon mbikëqyrjes fiskale. Vendet aderuese nga ana tjetër pritet të pranojnë Euron si njësi të tyre monetare pas aderimit, duke u përputhur me kriteret e konvergjencësMastrihtit. Deri atëherë, vendet aderuese marrin pjesë në Bashkimin Ekonomik dhe Monetar si Shtet Anëtar por duke u përjashtuar nga përdorimi i Euros dhe duke i trajtuar kurset e tyre të këmbimit si çështje me interes komunitar.

Institucioni lider për këtë kapitull

Banka e Shqipërisë

Negociatori i kapitullit

Amarda Zebi, Prof. DR

Fusha e ekspertizës 60 karaktere max.

Progresi i Kapitullit

Takimi shpjegues

09-10.01.2019
Bruksel
Agjenda e takimit
Prezantimet

Negociatat për këtë kapitull do të çelen pas marrjes së vendimit përkatës nga Këshilli i Ministrave i BE-së.

Ky kapitull mbyllet vetëm pas raportit për mbylljen e tij të lëshuar nga Komisioni i BE-së dhe miratimit nga të gjithë vendet anëtare. Në çdo rast, deri me mbylljen zyrtare të të 35 kapitujve, kapitulli do të konsiderohet “i mbyllur përkohësisht”.

Kapitujt e negociatave

1

Lëvizja e Lirë e Mallrave

2

Lëvizja e Lirë e Punëtorëve

3

E Drejta e Vendosjes dhe Liria për të Ofruar Shërbime

4

Lëvizja e Lirë e Kapitalit

5

Prokurimi Publik

6

Legjislacioni për Shoqëritë Tregtare

7

E Drejta e Pronësisë Intelektuale

8

Politika e Konkurrencës

9

Shërbimet Financiare

10

Shoqëria e Informacionit dhe Media

11

Bujqësia dhe Zhvillimi Rural

12

Politikat e Sigurisë Ushqimore, Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

13

Peshkimi

14

Politika e Transportit

15

Energjia

16

Tatimet

17

Politika Ekonomike dhe Monetare

18

Statistikat

19

Politikat Sociale dhe të Punësimit

20

Ndërmarrjet dhe Politikat Industriale

21

Rrjetet Transevropiane

22

Politikat Rajonale dhe Koordinimi i Instrumenteve Strukturore

23

Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore

24

Drejtësia, Liria dhe Siguria

25

Shkenca dhe Kërkimi Shkencor

26

Arsimi dhe Kultura

27

Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike

28

Mbrojtja e Konsumatorit dhe e Shëndetit Publik

29

Bashkimi Doganor

30

Marrëdhëniet me jashtë

31

Politika e Jashtme, e Sigurisë dhe e Mbrojtjes

32

Kontrolli Financiar

33

Dispozitat Financiare dhe Buxhetore

Takimi Shpjegues i përfunduar

Takimi Dypalësh i përfunduar

Raporti Screening i finalizuar

Lajmet e fundit